کمیته حسابرسی و انتصابات

کمیته حسابرسی

آقای شاهپور عیدی وندی

رئیس کمیته

آقای ایوب احمدوند کهریزی

دبیر کمیته

آقای ابراهیم عباسی

عضو مستقل کمیته

آقای علی امانی

عضو مستقل کمیته

اعضای کمیته انتصابات

آقای حسن یحیوی رازلیقی

(عضو غیر موظف هیئت مدیره)
رئیس کمیته انتصابات

آقای شاهپور عیدی وندی

(عضو غیر موظف هیئت مدیره)
عضو کمیته انتصابات

آقای ارسلان امتعلی

(مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره)
دبیر کمیته انتصابات